Extern utvärderare av projekt

Extern utvärderare av projekt

Uppföljning, analys, rådgivning och löpande stöd till innovationsprojekt

IMCG, som dagligen arbetar tillsammans med forskningsaktörer, är utvald av projektledningen för Framtidens Järnväg att som extern utvärderare, och enligt Tillväxtverkets normer, bidra till att projekt når uppsatta mål. Det övergripande målet är att stärka samverkan mellan akademi och näringsliv inom områdena teknisk utveckling, innovation och tillämpad forskning med syftet att utveckla konkurrenskraften och tillväxten hos järnvägsrelaterade företag.

IMCG var tidigare följeforskare för projektet CATE-Pro. CATE-Pro var ett fyraårigt projekt vid Lunds Universitet som bistod tillverkningsföretag med kompetensutveckling för att kunna konkurrera om att få leverera avancerad utrustning till forskningsanläggningarna European Spallation Source (ESS) och MAX IV. Projekt var viktigt för Sveriges positionering inom Big Science, dvs den globala marknaden kring de stora internationella forskningsanläggningarna, som köper tjänster och produkter för flera miljarder kronor årligen.

IMCG var tidigare följeforskare för projektet Open Arena 5 som var ett gemensamt initiativ mellan lärosätena inom Innovationskontor Syd (IKS). Syftet var att stärka samarbetet mellan innovationsaktörerna i Skåne och Blekinge, vilket gjordes genom nya användardrivna, öppna och tvärvetenskapliga forum. Projektet utgick från regionens och EUs nya innovationspolitik.

Vill du veta mer?

Kontakta Annki Edström