IMCGs finansieringsexperter
Finansering

Finansieringsprogrammet för innovativa gasellbolag med gröna satsningar

2021-01-15

I början av 2021 startar EUs nya SME-accelerator med finansiering genom EU-kommissionens nya ramprogram Horizon Europe. Innovationssatsningen skapar nya möjligheter för gasellbolag att stärka och accelerera sin utvecklingsresa genom ett nytt ansökningsförfarande som genomförs i fyra steg.

IMCG genomförde redan under förra SME programmet, då under Horizon 2020, en lång rad lyckade ansökningar som gav SME:er finansiering att ta sina innovationer till marknaden. När nya acceleratorn startar, i början av 2021, kommer reglerna för ansökan ha mer fokus på kommunikation och på genuint genomarbetade ansökningar. IMCG är väl förberedda för att utveckla framgångsrika projekt inom det nya ramprogrammet efter att under lång tid följt utvecklingsarbetet av programmet på plats i Bryssel.
– Vi vet vad Bryssel vill få ut av det nya programmet och har nu unika möjligheter att hjälpa företag som vill bidra till hållbar utveckling, säger Johan Emanuel, finansieringsexpert på IMCG.

Vilka är då de nya 4 stegen? Här kommer en sammanfattning:

Steg 1 – Komprimerad ansökan, pitch deck och presentationsvideo

I det första steget ska det medverkande företaget utforma en 5-sidig ansökan, pitch deck och presentationsvideo. Dessa delar utgör grunden i ansökningsprocessen och ställer höga krav på den medverkande aktören att inte bara kunna skriva ner sitt erbjudande i skrift, utan att även visuellt kunna förmedla innovationshöjden på sin produkt eller tjänst.

–  Utöver mycket stor erfarenhet av alla former av ansökningar, inte bara gentemot SME Instruments utan mot alla de större programmen inom EU har vi även sedan lång tid tillbaka egna expertresurser inom videokommunikation vilket positionerar oss väl inför det första steget i ansökningsprocessen, säger Kamil Zajaczkowski, ansvarig för finansiella tjänster, IMCG.

I det första steget kommer två expertutvärderare att granska den inlämnade ansökan. De beslutar om ansökan går vidare till nästa steg.

Steg 2 – Fullvärdig ansökan

Först om man passerar steg 1 ges företaget möjlighet att lämna en fullvärdig ansökan. Denna följer till stor del samma struktur som i det förra ramprogrammet med sektionerna Excellence, Impact och Implementation som ska beskrivas i ett 30-sidigt dokument. IMCGs experter vägleder här företaget i att utforma en vinnande ansökan och utvärderar löpande dokumentet i samråd med kommissionens utvalda rådgivare.

– Vi har 25 års projektutvecklingserfarenhet och har en marknadsledande process för att utforma ansökan med individuella experter för sektionerna Excellence, Impact och Implementation. Ni som kund får världsledande stöttning i samtliga delar av ansökningsprocessen, säger Kamil Zajaczkowski.

I steg 2 utses även personer i företaget som i senare steg kommer agera representanter för ansökan.
Den nya formen för ansökan innebär minimalt utrymme för misstag. Endas riktigt träffsäkra ansökningar går vidare. Genom en mycket bred erfarenhetsbas, ett ovärderligt nätverk både mot personer, företag och organisationer inom EU och genom unik kompetens hos medarbetare hjälper IMCG företaget genom hela processen före, under och efter SME-ansökan.

Utöver mycket goda chanser att lyckas i Horizon Europe guidar IMCG er även vidare mot andra program där den genomförda arbetsinsatsen inom SME kan återanvändas för ytterligare ansökningar.

Steg 3 – Utvärderingsprocess

När ansökan är skriven och inlämnad, så påbörjar EUs utvalda experter utvärderingsprocessen. Under den här perioden förbereder IMCG företaget inför den framtida utvecklingsresan och coachar utvalda representanter inför steg 4, intervjun.

Steg 4 – Intervju som består av en presentation och frågor

I det avslutande steget genomför de utsedda representanterna en presentation på 10 minuter. Efter denna presentation får en expertpanel möjligheten att ställa frågor i ca 30 min.

– Då IMCG har bred erfarenhet av att genomföra sådana intervjuer, ser vi till att förbereda er och går igenom vilka frågor som med stor sannolikhet kommer att ställas samt hur svaren bör utformas. Vi hjälper er även att förbereda en presentation där vi säkerställer att den viktigaste informationen framställs utifrån vad EU kommissionen kräver, säger  Johan Emanuel.

I tidigare  program har det funnits möjlighet till ”benchmarking” genom att efter varje icke accepterad ansökan revidera den och skicka in igen tills man lyckas. Denna möjlighet ges inte längre. Nu har EU infört en så kallad ”cool down zone” vilket innebär att man enbart får skicka in två ansökningar efter varandra innan man tvingas ta en ettårig paus. Det är därför desto viktigare att man håller hög kvalité från första början.

– I nya acceleratorn hamnar mer fokus på kompetens inom innovationsprocessen, på att ha ett bra grund case och på förmågan att kunna kommunicera det, vilket ligger i linje med våra metoder. Bland annat kommer ”cool-down zone” innebära att man måste träffa målet på första försöket, vilket vi har lång track-record av att göra, säger Johan Emanuel.

Vill du veta mer om projektfinansiering och finansiella intrument?

Kontakta Johan Emanuel Telefon: 0766 365 305