IMCG

Är inkubatorcoacher barberare?

2019-05-27

Under medeltiden utövades kirurgi av barberare. De hade ungefär rätt verktyg och verkade i en miljö med gott om behövande där de med tiden fick viss erfarenhet av vad som fungerade även om kunskapen om varför saknades. Enligt IMCG:s Lena Holmberg är situationen lite densamma idag när det gäller de som har i uppgift att coacha företag i inkubatorer.

– Det finns inga formella kunskapskrav eller utbildningar som bygger på forskningsresultat, inga standardiserade metoder eller verktyg, ingen systematisk evidensbaserad uppföljning av vad som fungerar och varför, säger Lena Holmberg, projektledare på IMCG.

Ett konkret exempel är att i Chalmers Ventures annons efter ny affärscoach nyligen så efterfrågas ingen formell utbildning inom området utan istället ”erfarenhet av att kommersialisera forskning, stort intresse för ny teknik och en näsa för affärer”. Erfarenhetsutbyte finns dock i form av peer-review-program och konferenser som SISP:s Sveriges Innovationsriksdag. De facto-standarder växer fram som till exempel Business Model Canvas. Några forskare från bland annat CIRCLE vid Lunds universitet har fokuserat innovationsstödsystemet och stiftelsen Entreprenörskapsforum initierar, bedriver och kommunicerar policyrelevant forskning för bland annat entreprenörskap och innovation på lite liknande sätt som Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning ESBRI. Men det formella, systematiska, vetenskapsbaserade saknas alltså vad gäller coachernas utbildning och praktik. Det som präglar läkarkåren idag.

I förstudien ”Impact Entrepreneurship Competence Development”, som finansieras av Vinnova, ska IMCG undersöka vad som krävs för att vi ska få fler ”Impact Entrepreneurs”, alltså entreprenörer och intraprenörer som driver utveckling av affärer och verksamheter i en hållbar riktning.

– Om vi nu snabbt behöver många fler Impact Entrepreneurs och därmed behöver introducera och validera nya metoder för att integrera frågor kring entreprenörskap och hållbarhet, ta hjälp av digitalisering, jobba med nya målgrupper, hitta nya samarbetspartners och så vidare så kanske det är dags att professionalisera yrket ännu mer. Det blir speciellt viktigt om man vill kunna visa på reella effekter för att på så sätt kunna motivera mer finansiering, menar Lena Holmberg.

Det finns närliggande professioner som arbetat mer med frågan. Exempelvis så forskar de lärare som verkar inom Chalmers School of Entrepreneurship på sin egen utbildningsinsats. Där finns också en internationell vetenskaplig konferens inom området: 3E ECSB Entrepreneurship Education Conference. SNITTS ordnar utbildningar för dem som arbetar inom det nationella innovationsstödsystemet med kunskapsutbyte, samverkan och nyttiggörande av kunskap, forskning och utveckling. Som ett led i professionaliseringen erbjuder de den internationella certifieringen Registered Technology Transfer Professional. Det finns också en mer generell kunskap att hämta vad gäller professionsutveckling i allmänhet och inom det pedagogiska området i synnerhet. Här har också regeringen initierat ett arbete för att ytterligare stärka läraryrkets professionalisering.

IMCG:s Lena Holmberg har blivit inbjuden att ingå i Vinnovas referensgrupp för det nya inkubatorprogrammet. Första mötet är 28 maj.

– Det ska bli intressant att se om frågan om professionalisering kommer upp då, eller om inkubatorerna kommer att fortsätta ligga på barberarnivå, säger Lena Holmberg.