IMCG

Utbildning på gång för inkubatorcoacher

2019-06-17

Det finns inga formella kunskaps- eller utbildningskrav för att coacha företag i inkubatorer. Men mycket är på gång och många anser att branschen behöver få en kvalitetsstämpel. Det största hindret stavas dock: finansiering.

Att det formella, systematiska och vetenskapsbaserade saknas vad gäller coachernas utbildning och praktik, var något som fick IMCGs Lena Holmberg att både lyfta frågan om professionalisering samt att likna inkubatorcoacher med barberare. Kajsa Hedberg, VD för SISP, tycker att diskussionen är viktig men trycker också på den tilltro man har till inkubatorcoacherna och de resultat man ser, bland annat att överlevnadsgraden är högre hos inkuberade bolag.

– Det finns idag gedigen erfarenhet och stor kunskap om hur man utvecklar innovativa och konkurrenskraftiga bolag hos SISPs medlemmar – men bra kan alltid bli bättre, säger Kajsa Hedberg.

Gemensam grund och delat språk
Utbildningar och certifieringar skulle sänka trösklar och tillgängliggöra branschen i sin helhet. För att utveckla systemet framåt har SISP tillsammans med SNITTS sjösatt en pilot med ambitionen att bland annat skapa en diplomeringsutbildning för affärsutvecklare.

-Syftet med satsningen är att tydliggöra yrkesidentiteten för affärsutvecklare, innovationsrådgivare och klusterledare samt att etablera en gemensam grund och delat språk mellan aktörerna. Målsättningen är att det kan utgöra årligen återkommande utbildningar i SNITTS och SISPs kursutbud från år 2020, säger Kajsa Hedberg.

Hållbarhetsaspekterna är grundläggande eftersom våra verksamheter till stor del är offentligt finansierade. Därför måste hållbarhet genomsyra allt vi gör.

Hållbarhet – en kärnkompetens?
I förstudien ”Impact Entrepreneurship Competence Development” som finansieras av Vinnova, undersöker IMCG vad som krävs för att vi ska få fler ”Impact Entrepreneurs”, alltså entreprenörer och intraprenörer som driver utveckling av affärer och verksamheter i en hållbar riktning miljömässigt, ekonomiskt och socialt.

– Om vi ska få fler företag som adresserar hållbarhetsmålen, så måste vi också ha affärscoacher som är utbildade inom hur man affärsutvecklar med detta perspektiv och har bra verktyg att arbeta med, menar Lena Holmberg.

Enligt Kajsa Hedberg finns hållbarhetsfrågorna på radarn i arbetet med att utveckla coachutbildningarna.

– Hållbarhetsaspekterna är grundläggande eftersom våra verksamheter till stor del är offentligt finansierade. Därför måste hållbarhet genomsyra allt vi gör. Vi tittar på hållbarhetsaspekten både inom våra egna organisationer och hur det perspektivet kan integreras i våra utbildningar. Dessutom ser vi hållbarhet som en stor konkurrensfördel för de bolag som affärscoacherna stöttar.

Finansiering – den största utmaningen
Enligt Lena Holmberg är det viktigt att den delen av utbildningen som fokuserar hållbarhet också får ett tydligt affärsfokus, så att det inte blir något som ligger vid sidan om. Då gäller det att engagera personer med djup kompetens, vilket kräver resurser.

– Utbildningen måste sätta fokus på det som är mest värdeskapande för entreprenörerna och bolagen som ska coachas. Men precis som i innovationsstödsystemet i stort är finansiering alltid en utmaning, säger Kajsa Hedberg.

– Bristen på resurser i innovationsstödssystemet är en fråga som återkommit under hela förstudien. Man kan fråga sig hur många år som verksamheter som Drivhuset, Ung Företagsamhet och SISP måste bevisa sitt existensberättigande. Speciellt i dessa tider, där vi behöver många många fler entreprenörer för att klara hållbarhetsmålen, säger Lena Holmberg.