Kommunikation

Flytande återvinningscentral i Göteborg

2019-07-01

I höst får Göteborg en flytande återvinningscentral. Pråmen med containrar kommer att lägga till vid fem kajer mellan Älvsborgsbron och Götaälvbron. Syftet är att göra staden mer bilfri och avlasta andra återvinningscentraler i stan.

Från början av september kan den som bor i närheten av Göta älv lämna sin återvinning utan att behöva ta bilen till tippen. En pråm kommer att lägga till vid kajer i stan och ska ta emot i stort sett allt det som en vanlig ÅVC tar emot.
– Främst tänker vi att det är de boende längs älven som kommer att lämna avfall på pråmen, men den är självfallet öppen för alla som bor i Göteborg, säger Peter Årnes, avfallsstrateg på förvaltningen kretslopp och vatten, Göteborgs stad.

Från test till fungerande lösning
Försöket med den flytande återvinningscentralen ingår i projektet DenCity där lösningar för hållbara person- och godstransporter utvecklas och testas. I projektet ska IMCG genom kommunikationsinsatser och strategiskt utbyte med andra stadsutvecklingsprojekt verka för att DenCitys lösningar kan gå från pilottester till att implementeras på fler platser.
– Vattnet är underutnyttjat som transportsätt, vilket gör möjligheterna med vattenvägar spännande att undersöka. Då många samhällen ligger vid kuster eller vattendrag är detta en viktig parameter när allt tätare stadsdelar planeras och utvecklas, säger Anna-Karin Dahlin, kommunikationschef på IMCG och aktiv i arbetet med DenCity.

Här är kajerna
Pråmen kommer att lägga till vid fem kajer: Eriksbergstorget, Sannegårdshamnen, Amerikaskjulet (i Majorna), Rosenlund och Stenpiren. Information om exakta tider för när pråmen lägger till vid respektive kajplats kommer i början av september att finnas tillgänglig här.

Info:
DenCity är ett samverkansprojekt mellan 26 aktörer som leds av CLOSER vid Lindholmen Science Park. Inom projektet utvecklas, testas och implementeras ny teknik och nya transportlösningar som ska bidra till att det byggs smartare städer som är attraktiva att bo och röra sig i – även när områden och kvarter förtätas.

I projektet ingår förutom CLOSER vid Lindholmen Science Park och IMCG bland andra: Göteborgs StadTrafikverketChalmersEricssonJernhusenRiksbyggen och Schenker.

Foto: Göteborgs Stad