IMCG

IMCG leder utbildning för hållbart företagande

2020-02-04

Nu ska hållbarhet få en tydligare ingång hos Sveriges startups.
I veckan utbildas nyanställda vid innovationskontor, inkubatorer, holdingbolag, science parks och kluster för att bättre kunna stötta nyföretagare att inkludera hållbarhetsaspekter i sitt entreprenörskap.

På uppdrag av Swedish Incubators & Science Parks (SISP), Tillväxtverket, Föreningen för Universitetsholdingbolag (FUHS) och Swedish Network for Innovation & Technology Transfer Support (SNITTS) utvecklar IMCG en utbildning för personer som arbetar inom det svenska innovationssystemet. Syftet med utbildningen är att etablera en gemensam grund där hållbarhet blir en viktig pusselbit. Utbildningen utformas i ett team av IMCG, GU Ventures, CREATE och Patent- och registreringsverket.
– Samverkan är nyckeln i innovationsstödsystemet i Sverige och har bidragit stort till våra framgångar inom innovation och tillväxt. Men nu måste vi ta till nya grepp för att kunna adressera hållbarhetsutmaningarna. Med denna nya utbildning ger vi nyanställda en kickstart. Vår förhoppning är att de med utbildningen i ryggen snabbt ska kunna bidra till utvecklingen, säger Johanna Edborg, kansliansvarig på SNITTS.

Hållbar utveckling
Nyligen genomförde IMCG en förstudie finansierad av Vinnova som fokuserade på hållbarhetsaspekter kopplade till entreprenörskap. Slutsatser från studien tas upp på utbildningen, där deltagarna får komma med förslag till utveckling inom sina respektive verksamheter.
– Det är bra att innovationssystemet inkluderar hållbarhet kopplat till entreprenörskap i bred bemärkelse i sin introduktionsutbildning. Det är genom att få fler personer att agera entreprenöriellt och hållbart som vi kan få den samhällsförändring vi behöver, säger Lena Holmberg, innovationsprojektledare på IMCG som också utvecklar och leder delar av utbildningen.

Kompetensutveckling
I många sammanhang arbetar IMCG med att få till steget mellan demonstrationsprojekt till verkligt genomförande, vilket kan vara en utmaning när organisationer exempelvis kan ha svårt att anamma nya arbetssätt.
– Vi ser ett stort behov av kompetensutvecklingsinsatser liknande utbildningen, som utmynnar i handling inom flera sektorer där vi kan vara behjälpliga. Inte minst inom etablerat privat näringsliv och stora offentliga verksamheter. Genom att aktivt arbeta med våra samhällsutmaningar kan vi skapa positiva förändringar.