Kommunikation

Lagkrav kan öka hållbara transporter

2020-06-24

Nu utreds om justeringar i plan- och bygglagen kan stärka förutsättningarna för hållbara transporter när nya kvarter och områden planeras.
– Målet är att främja en samhällsplanering med minskad miljö- och klimatpåverkan och underlätta för kommuner i arbetet med att uppnå en hållbar stadsutveckling, säger Lena Dübeck, utredningssekreterare inom Regeringskansliet.

Det är den statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande som har fått i uppdrag av regeringen att undersöka om ändringar i plan och bygglagen (PBL) kan stödja omställningen till mer hållbara transporter i Sverige. Exempelvis analyseras möjligheten för kommuner att formulera villkor för byggrätter gällande transport- och mobilitetsåtgärder i samband med beviljandet av bygglov.
– Förändringar i PBL skulle kunna innebära att morgondagens stadsutveckling ges mer effektiva verktyg som underlättar att planera och bygga mer hållbart så att klimatmålen kan uppnås, säger Lena Dübeck.

En stad är komplex och förståelsen för hur mycket logistiken påverkar stadskärnan behöver öka

Öka förståelsen
Även hur samarbetet kan utvecklas mellan byggherrar, fastighetsägare, verksamhetsutövare och kommuner genom olika avtalsformer är något som utredningen belyser.
I projektet DenCity samverkar idag över 30 aktörer från stad, näringsliv och akademi för att tillsammans utveckla och testa hållbara transport- och logistiklösningar. IMCG är en av parterna och arbetar i projektet med kommunikation och insatser som ska  verka för att DenCitys metoder och lösningar kan replikeras på fler platser. Fastighetsbolaget Vasakronan, med kontors- och butikslokaler i Sveriges största städer, följer DenCity som en intressent och har deltagit på projektets öppna workshop om transportlösningar för en hållbar stadsutveckling.
– En stad är komplex och förståelsen för hur mycket logistiken påverkar stadskärnan behöver öka. Jag efterlyser en tätare dialog i stadsutvecklingsfrågor i syfte att samordna system och beslutsfunktioner, säger Jesper Örtengren, affärsutvecklingschef för utvecklingsområdet Handel på Vasakronan.

Parkeringsplatser
En annan åtgärd som utreds är om stadsutvecklingsaktörer med lagkrav ska åläggas mobilitetsåtgärder för att uppnå ökad transporteffektivitet. Många kommuner arbetar redan idag med målsättningen att förändra fördelningen mellan de färdmedel som personer väljer att resa med.
– En nyckelfråga är helt enkelt om kommunerna bör kunna avstå från att kräva utrymme för parkeringar i högre utsträckning än idag om transportbehoven för boenden och verksamheter i området kan tillgodoses på annat vis, säger Lena Dübeck.

– Vi ser positivt på detta. Alla tjänar på att man långsiktigt bygger upp en bra infrastruktur. Inte minst för hållbar paketlogistik. Framöver vill man ha en ren och fräsch stad. Då måste logistiken fungera i samklang med staden och hur den ska kunna upplevas, säger Jesper Örtengren.

Utredningens resultat ska vara klart senast vid årsskiftet. Regeringen tar sedan ställning till innehållet och beslutar om eventuella förslag till lagändringar ska tas vidare.