Låt inte projektresultaten hamna på skroten!
Affärsutveckling

Låt inte projektresultaten hamna på skroten! IP vägen till genomslag

2020-11-30

Energibolag över hela Europa arbetar för en hållbar energiomställning genom EU-finansierade innovationsprojekt, som utvecklar teknik och kunskap för att möjliggöra helt förnybar energiförsörjning. Men goda resultat räcker inte. – Resultaten riskerar att bli värdelösa om du inte vet vem som äger dem, säger Ulrika Wahlström, innovationsprojektledare på IMCG och som leder arbetet med utrullning av smarta elnätsprojektet FlexiGrids resultat. 

Världen behöver ny teknologi för att klara energiomställningen, men teknologin kommer inte nå hela vägen utan en riktig IP-strategi. Därför jobbar IMCG i det europeiska smarta elnätsprojektet FlexiGrid för att redan vid ritbordet ta bort hinder relaterat till äganderätt och möjliggöra att resultaten når genomslag i större skala.

I FlexiGrid arbetar IMCG med elnätsbolag, forskare och lösningsleverantörer i Sverige, Schweiz, Bulgarien och Turkiet och utvecklar framtida förutsättningar för ett helt fossilfritt energisystem. Genom en IoT- plattform och flexibla handelssystem skapas flexibilitet som behövs för att ta vara på variationen i energitillgång från väderberoende energikällor.

Viktigt att starta tidigt
IP står för intellectual property, eller immateriella rättigheter på svenska. Det handlar om nya lösningar, idéer, metoder, tekniker med mera som kommer ut ur samarbetet. I början av innovationsprojekt, såväl Horizon 2020-projekt som FlexiGrid, som andra, är det vanligt att IP bortprioriteras då de flesta parter har bråttom med att komma igång med utvecklingsarbetet. Men det finns stora risker med detta, säger Ulrika Wahlström.
–IP-frågor som inte utredda i ett tidigt stadium riskerar att komma tillbaka i slutet av projektet och göra resultat oanvändbara om det råder osäkerhet kring ägarskapet. Få investerare vågar ta risken att investera i en vidareutveckling av projektresultatet och att sälja resultatet är inte heller ett alternativ. Du kan inte sälja det du inte äger, säger hon.

Projektet koordineras även av IMCG som lägger stor vikt vid att resultaten ska skapa verkliga, tillämpade lösningar som låser upp elnätet för helt förnybar elproduktion. IP är därför en av nyckelfrågorna för projektet.
– Vi har mycket höga ambitioner att skapa exploaterbara resultat. Alla projektpartners måste därför vara medvetna om potentiella hinder som de kommer stöta på om de inte hanterar IP-frågorna redan på tidigt stadium i projektet, säger Ulrika Wahlström.

Lärde sig hantera IP professionellt
I en av FlexiGrids workshoppar fick deltagarna i uppgift att svara på sju grundläggande frågor för att säkerställa att det inte råder tveksamheter kring äganderätt mellan projektets partners.
– Workshoppen hjälpte mig verkligen att få en klar bild av vad IP innebär. Tidigare såg jag IP som något ganska avlägset för min organisations dagliga verksamhet. Nu har vi bättre förståelse för hur vi ska hantera IP på ett professionellt sätt. Detta bekräftar nyttan av att samarbeta i multinationella konsortium där partners erfarenheter och kunskap är avgörande för framgångsrik implementering och exploatering av resultaten, säger Verzhinia Ivanova, projektledare på bulgariska FlexiGrid partnern Entra Energy.

– Det finns ingen quickfix för lyckas med IP-arbetet. Det måste fortlöpa genom hela projektet. Men för att få en bra start bör alla samarbetstäta innovationsprojekt börja med att ställa sig dessa sju frågor, om de vill att deras resultat ska kunna rullas ut i stor skala, vare sig det handlar om att implementera i egen verksamhet eller sälja dem vidare, säger Ulrika Wahlström.

Sju tips för att lyckas med IP i projektet:

  • Läs samarbetsavtalet en gång till och se till att ha koll på vad varje partner hade med sig in i samarbetet.
  • Skapa en IP policy redan tidigt i projektet och se till att den används i arbetet med projektresultaten så att diskussioner om äganderätt blir en naturlig del i arbetet.
  • Diskutera sinsemellan hur ni behandlar oförutsedda resultat som uppstår under projektets gång.
  • Skapa en mall för intellektuella tillgångar som ni håller uppdaterad genom hela projektet med deltagarnas immateriella tillgångar allteftersom de uppstår i projektet.
  • För att säkra projektresultat, se till att alla är överens om vem som äger vad. Vid behov, skriv avtal. Kanske delat ägarskap kan vara aktuellt?
  • Är ni först? Genomför en granskning av vilka IP som finns inom området för att vara säkra på att ingen annan redan har patent på det ni kommer utveckla.
  • Var tydlig med era intentioner. Vill ni inte göra anspråk på IP – skriv ner det och låt övriga partners veta.

Häng med! Få uppdateringar från oss direkt till din mejlbox