Energi

Detta behöver elnäten för att bära elektrifieringen

2020-10-29

Rätt typ av investeringar är avgörande för om elnäten kommer innebära ett hinder eller en språngbräda för samhällets elektrifiering.  
– Europeiska elnätsbolag kommer inom några få år ställas inför att samla in och analysera enorma mängder data. Det kräver en ny typ av kompetens som idag saknas inom bolagen, säger Frida Barrett, innovationsexpert på IMCG.

Övergången till förnybar energi innebär nya påfrestningar för våra elnät, som ofta är gamla och i behov av utbyggnad. IMCG samarbetar med en mängd svenska och europeiska elnätsbolag och hjälper dem genom den enorma förnyelseprocess som energiomställningen innebär.

I det IMCG-ledda Horizon 2020-projektet FlexiGrid har Frida Barrett, tillsammans med Göteborg Energi utforskat vad de deltagande elnätsbolagen ser som deras största framtida utmaningar.
– Elnäten behöver bli smarta för att elektrifieringen ska fungera. Olika enheter i systemet måste kunna prata med varandra för att jämna ut in och utflödet av el från nätet. Idag saknar elnätsbolagen både teknologin och kompetensen för att hantera detta, säger Frida Barrett.

I ett flexibelt elnät kommer nya aktörer som solcells- och vindkraftsparker, elbilspooler och fossilfria kraftverk spela en allt större roll. För att samordna och garantera att elnätet är stabilt och nyttjar alla dessa nya tillgångar fullt ut måste elnäten bli smarta genom nya marknadssystem och uppkopplad teknologi. Elnätsägarna i FlexiGrid ser att föra in den nya tekniken i de gamla elnäten, samt att rekrytera rätt kompetens som de största utmaningarna den kommande tiden.
– Det kommer behövas kompetens inom Big data och Internet of Things för att kunna hantera de enorma mängder data det smarta elnätet kommer generera, säger Frida Barrett.

När transportsektorn nu elektrifieras ökar även belastningen på elnätet. Personbilar kan visserligen laddas på nätterna med smart laddning men transportfordon som rullar hela dagarna och snabbladdar kommer bli alltmer krävande för elnät, som i många fall inte ökat sin kapacitet nämnvärt på flera decennier.
För att nyttja förnybara energikällor fullt ut behöver elnätsbolagen ökad flexibilitet och tillgång till nya typer av energilagring, som exempelvis i batterier eller som vätgas, men i dagsläget kan inte enätsbolagen göra detta själva på grund av juridiska hinder.
– I Sverige är idag elnätsbolagen, på grund av sitt monopolläge, förbjudna att lagra el. Vi måste komma runt detta för att få ut – bättre om man tar bort “ut kanske”? flexibilitet i näten, säger Frida Barrett.

Läs mer om studien inom FlexiGrid på projektets hemsida.

FlexiGrid är ett innovationsprojekt finansierat av EUs största forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020.