Extern utvärderare av projekt

Extern utvärderare av projekt

Uppföljning, analys, rådgivning och löpande stöd till samverkans- och innovationsprojekt

IMCG har fortsatt uppdrag som extern utvärderare för projektet CATE-Pro vid Lunds universitet. Fortsättningsprojektet CATE-Pro II har för avsikt att ta nästa utvecklingssteg mot en mer lönsam och effektiv produktion som ytterligare stärker företagens konkurrenskraft och leveransförmåga av komponenter till de stora forskningsanläggningarna European Spallation Source (ESS) och MAX IV. Projektet är viktigt för Sveriges positionering inom Big Science, dvs den globala marknaden kring de stora internationella forskningsanläggningarna, som köper tjänster och produkter för flera miljarder kronor årligen. Projektet har samarbete med IUC-Syd och som ett led i att stärka lönsamhet och effektiv produktion har Lunds materialtekniska utvecklat en seminarie-serie.

– Traditionellt har extern utvärdering haft ett granskande, kontrollerade och tillbakablickande perspektiv till att numer vara processtödjande och framåtriktat. Att följa i realtid och att vara verklighetsanknutet är det viktiga.

– Annki Edström, extern utvärderare.

IMCG, har precis avslutat ett utvärderingsuppdrag för Framtidens Järnväg. Ett uppdrag att enligt Tillväxtverkets normer, bidra till att projekt når uppsatta mål. Det övergripande målet för projektet var att stärka samverkan mellan akademi och näringsliv inom områdena teknisk utveckling, innovation och tillämpad forskning med syftet att utveckla konkurrenskraften och tillväxten hos järnvägsrelaterade företag. 12 samverkansprojekt utvecklades och 2 forskningsprojekt, där IMCG också hade uppdraget att genomföra ett av dom.

Forskningsuppdraget ”Brobyggande mellan akademi och järnvägsbranschens SME” syftade till att kartlägga och ge inspel till hur akademi och näringslivets aktörer kan bygga fungerande samarbetsprocesser. Detta för att kunna utveckla nya lösningar och ny kunskap för att nå de eftersträvade målen som tex Trafikverket och regering satt upp. Rapport: Brobyggande mellan akademi och järnvägsbranschens SME företag

Övriga referenser:

Följeforskning CATE-Pro I, fyraårigt projekt vid Lunds universitet.

IMCG var tidigare följeforskare för projektet Open Arena 5 som var ett gemensamt initiativ mellan lärosätena inom Innovationskontor Syd (IKS). Syftet var att stärka samarbetet mellan innovationsaktörerna i Skåne och Blekinge, vilket gjordes genom nya användardrivna, öppna och tvärvetenskapliga forum. Projektet utgick från regionens och EUs nya innovationspolitik.

Vill du veta mer?

Kontakta Annki Edström