Konsultstöd för EU finansiering Trafikverket

Trafikverket

Programmet som tar ett helhetsgrepp om järnvägens utveckling i Europa

Programmet Shift2rail drivs med 71 medlemsorganisationer inom sex olika innovationsprogram, som tar ett helhetsgrepp om järnvägens utveckling i Europa. Bland annat utvecklas kostnads- och energieffektiva tåg och avancerad signalteknik för att skapa mer effektiva järnvägstransporter. Finansieringen utgör en mix av EU-finansiering och finansiering från huvudaktörer i den deltagande partnerkonstellationen.

In2Track3 är det tredje och sista projektsteget inom In2Track och syftar till att demonstrera och marknadsintroducera innovativa lösningar för framtidens järnvägsspår, järnvägskorsningar, järnvägsväxlar, broar och tunnlar. Samtidigt skapar projektet nya underhållsmetoder för att förlänga livslängden på den befintliga järnvägsinfrastrukturen och hitta lösningar för att integrera den befintliga infrastrukturen och de nya lösningarna.

IMCG stöttade Trafikverket genom hela ansökningsprocessen och tog fullt ansvar för utformning och skrivande av ansökans Excellence- och Impact-sektioner som tillsammans utgör 2/3 av bedömningsunderlaget för ansökan. Dessa sektioner erhöll båda maxpoäng vid EU-kommissionens utvärdering vilket får anses vara ett uppseendeväckande högt betyg.

Inför projektet uttryckte uppdragsgivarens projektledare önskemål om att IMCG skulle fokusera på att utveckla Implementation-sektionen på ett sådant sätt att denna skulle utgöra ett starkare stöd för den framtida ledningen av projektet än vad som varit fallet i tidigare ansökningar ledda av spanska och brittiska konsultresurser.

Det var glädjande att detta ”uppdrag i uppdraget” kunde utföras på ett sådant sätt att kommissionens utvärderare alltjämt gav högsta poäng utifrån utvärderingskriterierna.

 

– Johan Emanuel, finansieringsexpert på IMCG

IMCG ansvarade också för upprättande av en administrativ projektplattform för ansökan och för administrativ koordinering av partnerkonstellationen i kommissionens ansökningsportal. I denna process samordnades och kvalitetssäkrades alla uppgifter kring de 28 partnerna, exempelvis partnerbeskrivningar, partnernas grunduppgifter, budgetuppgifter samt uppgifter kring subcontracting och tredjepartsengagemang.

Vill du veta mer?

Kontakta Johan Emanuel, finansieringsexpert på IMCG