IMCG granskar utvecklingsarbetet

För hållbara affärsmodeller

Aktiviteter som skapar samhällsnytta

Testbäddar och demonstrationer av nya hållbara lösningar är etablerade aktiviteter i många smarta städer. Aktiviteterna möjliggör utvärdering olika lösningar och myndigheterna kan välja vilken som skapar bästa samhällsnytta. Om myndigheten ska vara kommer att vara leverantör av lösningen till invånarna så kan teknikleverantörer kontrakteras baserat på offentlig upphandling med resultaten från testerna som underlag.

En djupare förståelse för policys och regler
Men, om myndigheten styr marknaden så måste myndigheten istället förstå hur policyer och regler (och ibland subventioner) kan utformas för att stimulera marknadstillväxt för de identifierade nya lösningarna. För att göra detta behöver myndigheten en djupare förståelse för aktörerna i värdekedjan (eller affärsekosystemen) som tillsammans levererar lösningen samt de olika aktörernas individuella affärsmodeller. Med denna kunskap kan myndigheten utforma och hantera ett effektivt Smart City-marknadsstimuleringspaket.

Ett marknadsstimuleringspaket är summan av alla åtgärder som stadens myndigheter genomför för att stödja marknadsutveckling för att nå uppsatta effektmål, t.ex. fossilfria mobilitetslösningar. Detta inkluderar marknadsföring av lösningar, policyer, regler, ekonomiskt stöd till entreprenörer, investeringar i infrastruktur, datadonationsplattformar.

IMCG:s erbjudande
IMCG erbjuder städer granskningar av deras marknadsstimuleringspaket utformade för att sikta på specifika effektmål. IMCG har under 2020 granskat stimuleringspaket i tre europeiska städer. Granskningarna har baserats på så kallade ”lanseringsrapporter” från test och demonstrationer av nya hållbara lösningar. Rapporterna har jämförts med en grundläggande mall för marknadsstimulering vilken inkluderar: Ledning och offentlig kommunikation, färdplaner för utveckling i staden, offentliga investeringar, kunskapshantering samt stöd till entreprenörer.

De tre utförda granskningarna 2020 visade att stadens myndigheter är på rätt spår men behöver mer resurser till förändringsprocessen för att hålla jämna steg med marknadsutvecklingen. Politik, regler och offentliga investeringar för den byggda miljön har vanligtvis en långsam takt, men i denna nya situation med förväntningar om en snabb utveckling mot klimatneutralitet 2030 måste marknadsstimulering också påskyndas.

IMCG erbjuder stöd anpassat till stadens relevanta behov för att utforma effektiva marknadsstimuleringspaket. Satsningar där myndigheter stimulerar marknadsövergången mot effektmål genom att vara konsekventa i kommunikation, beslutsfattande och prioritering av offentliga investeringar.

Vill du veta mer?

Kontakta Jonas Norrman