Projektutveckling

Allt börjar med en god idé

VI FÖRSTÅR VÄRDET AV GODA IDÉER OCH HAR LÅNG ERFARENHET AV FRAMGÅNGSRIK OFFENTLIG OCH PRIVAT FINANSIERING

IMCG hittar de ekonomiska resurserna som krävs för att förverkliga dina projekt. Vi förstår värdet av goda idéer som skapar förutsättningar för hållbara samhällen och företag. När ni anlitar oss får ni en engagerad aktör med lång erfarenhet inom finansiering.

Exempelvis arbetar vi med större ansökningar inom EU-projekt och till Vinnova. IMCG har även ett stort nätverk av privata investerare. Vi värderar idéer, anskaffar kapital samt samlar in, analyserar och gör information tillgänglig för investerare i ett tidigt stadium.

Hitta rätt finansiering

IMCG är specialiserade på att ge företag, forskningsinstitut och myndigheter en klar bild över vilken typ av finansiering som finns att söka. Vi ger en objektiv analys över de finansieringsstöd som bäst matchar ditt företags eller organisations behov och vad som krävs för att öka chanserna för att få sökta medel.

Att skriva vinnande EU-ansökan

Vi stöttar dig i ditt finansierings- och ansökningsarbete

IMCG har lång erfarenhet av att planera, skriva och koordinera konkurrenskraftiga finansieringsansökningar – både för offentliga och privata verksamheter. Vi stöttar dig i ditt finansierings- och ansökningsarbete genom inventering av möjligheter, utbildning, koordinering eller genom att projektleda hela processen.

Vet du redan vilken finansiering ditt företag eller organisation vill söka kan IMCG ge skrivstöd i ditt eget skrivarbete. Vi kan också sköta hela ansökningsförfarandet och därigenom öka dina möjligheter markant för att vinna ansökan. Vår grad av involvering anpassas efter ert behov och tidigare erfarenhet av finansieringsansökningar.

Genom att arbeta med ditt företags eller organisations affärsutveckling kan vi skapa bättre förutsättningar för att få de finansieringsmedel som söks. IMCG studerar var ni befinner er idag och vilken förflyttning som krävs för att ni ska uppnå det ni vill söka medel för. Gedigen projektplanering och affärsutveckling samt nödvändiga formalia är det arbete som ligger bakom en vinnande ansökan.

Det tar tid att skriva en ansökan, att få den utvärderad och att sedan eventuellt få finansiering tilldelad. IMCG hjälper både det enskilda företaget att söka pengar, likväl som konsortiet.

BILDA KONSORTIUM

IMCG har lång erfarenhet av att bilda komplexa konsortium där företag, forskningsinstitut och myndigheter samarbetar för att få ökad utveckling och större marknadsgenomslag. Vi kan hjälpa till både med bildandet av konsortiet och axla projektledare- och koordinatorsrollerna som är så viktiga under projektets gång.

En ansökningsprocess handlar alltid i slutänden om att få finansiering för ett specifikt projekt och IMCG har de senaste åren koordinerat eller medverkat i projektansökningar som resulterat i mer än en miljard kronor i finansiering.

Ett konsortium är det samma som ett enkelt bolag, det vill säga en sammanslutning av aktörer som samverkar för ett visst ändamål. Det är alltså alltid de inblandade parterna som ansvarar utåt. Om alla parter är införstådda med detta kan det vara utmärkt med ett konsortium.

Nå uppsatta mål

EXTERN UTVÄRDERARE & FÖLJEFORSKARE

IMCG arbetar dagligen tillsammans med forskningsaktörer. Ibland utses vi till extern utvärderare. Enligt Tillväxtverkets normer, bidrar vi till att projekt når uppsatta mål.

Nå hela vägen fram

PROTOTYPER & TESTBÄDDAR

Att kunna erbjuda högteknologiska lösningar som matchar marknadens behov leder inte automatiskt till affärsmöjligheter. IMCG hjälper dig att nå hela vägen fram.