Smart Turism och Smarta Destinationer

Göteborg: European Capital of Smart Tourism 2020

Satsningen på Smart Turism – för en hållbar destination

Under 2020 vann Göteborg & Co och Göteborg titeln European Capital of Smart Tourism. IMCG bidrog till att genomföra programmet under året och starta flera nya samarbeten med såväl lokala, nationella och Europeiska – där alla har en tydlig koppling till hållbarhet och digitalisering. Detta för att ytterligare stärka Göteborgs position som en smart destination – öppen för smart turism.

Uppdraget bestod av två delar. Inledningsvis att sammanställa Göteborgs utgångspunkt inför satsningen på Smart Turism som en strategi för att utveckla en hållbar destination fram till 2021. Underlaget sammanställdes som ett underlag för en extern utvärdering vilket också var ansökan till den Europeiska tävlingen European Capital of Smart Tourism. Ansökan lämnades in och efter en konstruktiv utvärdering från den internationella expertjuryn tilldelades Göteborg Stad rollen som European Capital of Smart Tourism under 2020.

Under sammanställningen inför ansökan ledde IMCG arbetet med insamling av underlag för de fyra områdena för Smart Turism:

  • Hållbarhet
  • Tillgänglighet
  • Digitalisering
  • Kulturell förnyelse

IMCG gjorde bedömning om relevans gentemot uppställda kriterier från de internationella externa utvärderarna i juryn. I en andra del av ansökan utvecklades en plan för året som European Capital of Smart Tourism samt en plan för att utveckla Göteborg & Co:s verksamhet för att effektivare även stötta destinationsutveckling. Verksamhetsutveckling går under namnet Besöksnäringens kunskapshubb och fokuserade under uppdraget på hållbarhet och Digitalisering.

Under uppdragets andra del utvecklades Göteborg & Co:s verksamheten samtidigt som coronapandemin initialt slog undan benen för en stor mängd aktörer inom besöksnäringen. Under andra halvan av 2020 ökad dock framtidshoppet och ett flertal samarbeten startades. Samarbetena är lokala, nationella och europeiska, alla har en tydlig koppling till hållbarhet och bidra till att ytterligare stärka Göteborgs position som en hållbar destination samtidigt som det enskilda aktörer blir mera hållbara och bättre rustat att möta framtida utmaningar. Samarbetena ämnar också synliggöra besöksnäringens roll i det som kallas smarta städer och samhällen.

Kontakta Jonas Norrman

Telefon: 0766 – 36 53 01