Att kontinuerligt utveckla sin affärsmodell är en nödvändighet

Årlig genomgång av affärsmodell och uppdatering av affärsplan

Vid den här tiden på året hjälper IMCG många kunder med förändringsledning och verksamhetsutveckling. Med omvärldsanalys som grund går vi tillsammans med kunden igenom affärsmodellen och lägger en strategi inför nästa år. Baserat på strategin uppdateras sen affärsplanen med identifierade förändringsförslag.

Analys av affärsmodellen är en viktig process för alla verksamheter. Det är också en intressant aktivitet som inte sällan både kan vara motiverande och frustrerande. Utmaningen ligger i att driva verksamheten framåt, samtidigt som man hanterar både inre och yttre förändringar, vilket gör att en del planer blir bättre än man tänkt sig – medans andra inte gått så bra.

Omvärldsanalysen görs av IMCG efter en modell som delar upp trendbevakningen i tre nivåer – Omvärld, Närvärld och Invärld:

  • Invärld är utvecklingen inom kundens organisation.
  • Närvärld är utvecklingen på kundens marknad och hos kunder, konkurrenter och intressenter.
  • Omvärld är den övergripande nivån med makrotrender inom sociala, teknologiska, ekonomiska, ekologiska och politiska områden.

Affärsmodellsanalysen, utgår från omvärldsbevakningen och resulterar i en strategisk målbild för affärsmodellen om ett år. Det kan vara uppdateringar av kundsegment, prismodeller, kommunikationskanaler, digitala erbjudanden, strategiska samarbeten, nya interna förmågor eller nya leverantörer.

Affärsplanarbetet, handlar sedan om att trolla med knäna. Att – utan att störa de pågående kunduppdragen – lägga in förändringsaktiviteter och resurser som utveckla verksamheten mot den strategiska målbilden.

Att kontinuerligt utveckla sin affärsmodell är en nödvändighet. Förändringsförmåga och anpassning till nya förutsättningar är en utmaning för alla verksamheter, men också en process gör vissa till vinnare och andra till förlorare.

Kontakta Jonas Norrman

Telefon: 0766 – 36 53 01

    Related content